– Det kan ikke utelukkes at styringsrenten blir negativ

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Samtidig er de ute med en fersk pengepolitisk rapport.

«Hovedstyret merker seg at analysene i denne rapporten innebærer en styringsrente som holder seg nær ½ prosent de neste årene. Samtidig innebærer prognosen at det er litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp det nærmeste året», skriver sentralbanken.

Styringsrenten anslås å øke til i underkant av 1 prosent mot slutten av prognoseperioden.

Prognosen for styringsrenten er noe høyere enn i forrige pengepolitiske rapport.

«Med en slik bane for styringsrenten tilsier analysene at inflasjonen blir liggende noe over 2,5 prosent det nærmeste året. Inflasjonen vil avta etter hvert som virkningene av kronesvekkelsen fases ut. Prisveksten anslås til i underkant av 2 prosent mot slutten av prognoseperioden. Kapasitetsutnyttingen i fastlandsøkonomien vurderes å være høyere enn lagt til grunn i forrige rapport og anslås å øke gradvis de neste årene», skriver Norges Bank.

«Pengepolitikken er ekspansiv og understøtter omstillingene i norsk økonomi. I en økonomi preget av omstilling kan likevel ikke pengepolitikken fullt ut motvirke utslagene i produksjon og sysselsetting. Det er handlingsrom i rentesettingen, begge veier. Skulle norsk økonomi bli utsatt for nye store forstyrrelser, kan det ikke utelukkes at styringsrenten kan bli negativ», heter det videre.

Den nye rentebanen: