Færre får offentlig bostøtte

At antall bostøttemottakere synker skyldes ifølge Husbanken ikke at færre har behov for støtte.

– Samtidig som antall bostøttemottakere synker, ser vi at kommunenes utbetaling av sosialhjelp øker. Dette tilsier at det totale behovet for offentlig støtte ikke er redusert. Dermed er den viktigste forklaringen på at færre mottar bostøtte at beregningsreglene ikke har holdt tritt med den generelle inntekts- og boutgiftsutviklingen, sier Bård Øistensen, administrerende direktør i Husbanken.

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for husstander med lav inntekt og høye boutgifter. Bergingsreglene justeres årlig gjennom statsbudsjettet. Husstander som får bostøtte mottar gjennomsnittlig cirka 2.400 kroner i måneden, og har i gjennomsnitt månedlige boutgifter på 7.500 kroner og årlige husstandsinntekter på 129.600 kroner.

I juli 2014 var det nær 106.400 husstander som mottok bostøtte. Av disse var det 77.700 husstander som mottok en eller annen trygdeytelse. I juli 2016 var det kun i underkant av 54.000 bostøttemottakere som var mottakere av trygdeytelser. (©NTB)