Her bodde en storfamilie for 2500 år siden

– Her har vi funnet spor etter fire treskipa langhus. Det ble trolig satt opp i tidsrommet fra 500 år før Kristus frem til år 0. Det forteller arkeolog Trond Linge.

Hustuftene som nå er avdekt er fra før romersk jernalder, og funnene vitner om stor aktivitet. I fjor ble to hus avdekt bare 50 meter unna høstens funn

– Det vi ser er første og fremst stolperekker etter treskipa langhus. Dette er avlange rektangulære hus, og det største er seks meter bredt og 20 meter langt, sier Linge.

Fra jernalderen

Utgraving Sperre

Området på Sperre var spesielt gunstig for bosetting på grunn av nærhet til sjøen og solrike dager.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

Slike hus var vanlig i eldre jernalder. Deler av langhuset ble brukt til å huse dyr. En del ble trolig brukt til lager, og det øvrige til bolig.

– I denne tidsperioden har vi ofte funnet små hus. Det kan tyde på at det bodde en familie per hus, sier Linge.

– Nå har dere funnet totalt seks hus i dette området fra eldre jernalder. Betyr det at det låg en liten landsby her for 2500 år siden?

– Jeg vil være litt forsiktig med å si om det lå en landsby her. Mest sannsynlig snakker vi om et gårdstun med flere hus. Her er mange mindre bygninger ved siden av hverandre. På denne tiden ble det ofte bygd nye hus for hver generasjon, så en kan ikke se bort fra at noen av husene her har gått ut av bruk, og så har neste generasjon bygd ett nytt hus, sier Linge.

Trolig storfamilie

utgravinger Sperre

Her ser en deler av det ene huset med stolpehull og ei veggrøft.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

Har har mest tro på at det er snakk om en stor gårdsenhet som er drevet av en familie i flere generasjoner.

– En kan anta at det bodde mellom fem til ti personer i slike hus, forteller arkeologen.

Området eies av Nils Sperre AS. De skal nå benytte seg av tomten. Både Riksantikvaren og fylkesarkeologen har frigitt området etter utgravingene.

– Vi har ikke funnet masse gjenstander her. Bare to til tre potteskår. Det mest interessante for oss har vært å avdekt husene. Vi har ikke drevet utgraving med tanke på å finne mindre gjenstander, sier Linge.

Han utelukker ikke at Ellingsøya i Ålesund kan skjule flere skatter fra jernalderen og eldre.

– Det er forholdsvis mye spor etter folk i dette området. De var bønder med fiske som ekstra næring. Mest sannsynlig har de dyrket bygg på markene her. Ellingsøya har en slakk solvendt helling, lette dreneringsforhold helt ned mot sjøen. Dette har gjort området gunstig å bosette seg i, sier Linge

Sunnmøringen er 12000 år gammel

Sunnmøre har vært bebodd imellom 11000 og 12000 år. Det er gjort utgravinger helt tilbake til steinalderen. Men det kan se ut som at det har vært mye aktivitet fra bronseladeren til jernalderen og fremover.

– Vi har gjort et veldig spesielt funn på Ellingsøya. I Slotsvika er det funnet en støpeform fra eldre jernalder. Dette funnet er trolig noen hundre år eldre enn husene på Sperre.

Linge sier at det på to andre steder på Sunnmøre, i tillegg til Ellingsøy, er funnet forholdsvis mange spor fra denne tidsperioden. Det er på Moflaten i Ørsta og Sjøholt i Ørskog.