– Selg aksjene til Lerøy

Styret i HAVFISK har vurdert det pliktige tilbudet fremsatt av Lerøy Seafood Group til aksjeeierne. Tilbudet er på 36,50 kroner per aksje. Styrets vurdering er at tilbudet er rimelig, og anbefaler dermed aksjeeierne å benytte seg av tilbudet. 

Det vises til børsmelding av 2. juni 2016 hvor det ble informert om at Lerøy hadde inngått en avtale med den største aksjonæren i HAVFISK, Aker Capital AS om kjøp av 53.501.793 aksjer i HAVFISK, samt avtale om kjøp av 1.026.632 aksjer i HAVFISK fra Fausken Invest AS.

Gjennomføringen av transaksjonen var betinget av godkjennelse fra Nærings- og fiskeridepartementet og relevante konkurransemyndigheter. I en børsmelding 26. august ble det annonsert at betingelsene var oppfylt, og transaksjonen ble gjennomført 31. august 2016.

Lerøy har ytterligere ervervet 2.507.410 aksjer i HAVFISK i markedet. Som et resultat av transaksjonene eier Lerøy 57.035.835 aksjer i HAVFISK, som er 67,38 prosent av de stemmeberettigede aksjene.

Lerøy fremsatte 16.september et pliktig tilbud til de øvrige aksjeeierne i HAVFISK om å kjøpe deres aksjer til samme pris som i transaksjonen mellom Lerøy og Aker.

Styret i HAVFISK har innhentet en uavhengig uttalelse fra Nordea Bank, Corporate and Investment Banking Advisory, i tilknytning til tilbudet.

Etter en grundig vurdering er det styret i HAVFISK sin oppfatning at tilbudet fra Lerøy Seafood Group er rimelig tatt i betraktning selskapets aksjekurs, Nordea sin uttalelse, gjeldende aksjonærsammensetning samt de regulatoriske eierskapsbegrensninger som gjelder for HAVFISK.

På dette grunnlag anbefaler styret i HAVFISK aksjonærene å akseptere det pliktige tilbudet fra Lerøy Seafood Group på 36,50 kroner per aksje. Tilbudet utløper 17. oktober 2016 kl. 18.00, men tilbudsperioden kan når som helst, en eller flere ganger bli forlenget opp til maks to uker.